Aktuality‎ > ‎

140 tisíc injekčních stříkaček v ulicích Českých Budějovic občany města neohrožuje

přidáno: 29. 5. 2015 0:59, autor: Markéta Velková

České Budějovice, 28. května 2015 – 140 tisíc je počet injekčních stříkaček, které na území města České Budějovice od uživatelů drog za jeden rok vyberou a bezpečně zlikvidují adiktologické služby PREVENT. Kontaktní centrum v Českých Budějovicích a Jihočeský streetwork jsou adiktologické služby, jejichž hlavním úkolem je minimalizovat rizika spojená s užíváním drog.

 Výměna použitého injekčního materiálu je v adiktologických službách jedním z hlavních nástrojů prevence šíření infekčních chorob. Díky výměnnému programu mají injekční uživatelé drog důvod přijít do Kontaktního centra a jeho pracovníci pak mají prostor předat uživatelům i další informace o bezpečnějším užívání a zodpovědnějším přístupu k sobě samým i ke svému okolí.

Jan Šnokhous, vedoucí Kontaktního centra PREVENT v Českých Budějovicích vysvětluje: „Díky navázání důvěrnějšího vztahu s klienty se mohou pracovníci centra dostat k tématům, která odstartují proces změny chování klienta směrem k abstinenci a socializaci. Nesmíme zapomenout, že kontaktní centra i terénní práce jsou součástí sítě sociálních služeb a pomáhají klientům zprostředkovat sociální nebo zdravotnické služby dle jejich aktuálních potřeb, nejen v oblasti drogové prevence. Prostřednictvím našich klientů probíhá i tzv. sekundární výměna, tzn. že nosí použité stříkačky od uživatelů, kteří momentálně v žádné naší službě nejsou. Dle odhadu tedy asi 10 až 15 tisíc stříkaček pochází ze sekundárních výměn a svědčí to o tom, že se pracovníkům daří přesvědčit některé klienty o důležitosti a potřebnosti výměny injekčního materiálu.“

 Kromě Českých Budějovic operuje terénní program Jihočeský streetwork PREVENT na území čtyř okresů Jihočeského kraje. Kontaktní centra, podobná tomu českobudějovickému má tato organizace ještě ve Strakonicích a Prachaticích. Celkem tak na území, za které tato kontaktní centra převzala závazek, bezpečně zlikvidují ročně více než 190 tisíc injekčních stříkaček.

"Číslo je to obrovské a samozřejmě by byl asi každý rád, kdyby použité injekční stříkačky a lidé, kteří je používají, neexistovali. Zatím se však nikde na světě nikomu nepodařilo jakkoli tvrdou nebo naopak humánní metodou užívání drog vymýtit. Proto nám nezbývá nic jiného, než to brát jako fakt a snažit se alespoň něco dělat. To nejlepší, co kdo kdy doposud vymyslel v souvislosti s faktem, že drogy se často užívají injekčně a tedy vzniká nebezpečný, ostrý a mnohdy infekční odpad, jsou právě výměnné programy injekčního materiálu. Pokud by takové programy neexistovaly, oněch 190 tisíc injekčních stříkaček by skončilo pravděpodobně někde na zemi, v lepším případě ve veřejně přístupných odpadních nádobách. A to hovořím pouze o objemu vyměněných stříkaček v PREVENTu. Na území celého Jihočeského kraje se bezpečně každý rok zlikviduje celkem téměř 320 tisíc stříkaček," dodává Michal Němec, výkonný ředitel a předseda občanského sdružení PREVENT.

 Jaký vliv má existence výměnných programů injekčního materiálu na výskyt infekčních chorob vysvětluje Marek Nerud, krajský protidrogový koordinátor: Podle dostupných informací je situace ve výskytu infekčních onemocnění toho druhu, který je obvykle spojován s injekčním užíváním nelegálních návykových látek, v Jihočeském kraji poměrně příznivá. Nepochybně k tomu přispívá i systémové zajištění plošné dostupnosti základních činností tzv. harm reduction, tedy i výměn injekčního materiálu. V této souvislosti je nutné vyzdvihnout činnost všech organizací, které mají na tomto příznivém stavu zásluhu.“

V Jihočeském kraji bylo k 31. prosinci 2014 podle statistik Státního zdravotního ústavu zaznamenáno 73 HIV pozitivních osob, z toho 17 osob s nemocí AIDS. Za rok 2014 přibylo v kraji 7 nových případů, u nichž byl přenos uskutečněn výhradně sexuální cestou. Co se týče ostatních infekčních onemocnění, především hepatitid A, B, C a E, bylo na území Jihočeského kraje v roce 2014 hygienickou stanicí zaznamenáno celkem 116 případů, podíl intravenózních uživatelů drog činil 65 %. Z toho celkem 4 případy akutní žloutenky typu C a 55 případů chronické formy, z tohoto počtu ovšem většinu (cca 45 případů) činí pacienti PL Červený Dvůr, kde se léčí ze závislosti občané celé ČR, mimo jiné i uživatelé drog.

„To, že stav v našem kraji není nijak katastrofický ovšem neznamená, že je důvod k tomu prohlásit, jak občas slýcháme, že tedy vlastně není třeba tyto služby podporovat. Stav v této oblasti je poměrně příznivý právě proto, že Jihočeský kraj tuto oblast významně, dlouhodobě a systematicky podporuje, pochopitelně v součinnosti s obcemi a státními institucemi. Pokud by tato koordinovaná podpora ustala nebo se významně snížila její míra, bylo by možné očekávat výrazné zhoršení situace již v poměrně krátkodobém horizontu. Rád bych ještě poznamenal, že nelze činnost nízkoprahových služeb, terénních programů a kontaktních center redukovat na roli pouhého distributora zdravotnického materiálu. Dalším důležitým prvkem jejich činnosti je komunikace s těmi, kteří potřebují pomoc a podporu v mnohem širším spektru problému, od poradenství až po motivaci k léčbě. To, že dlouhodobě nevzrůstá počet problematických uživatelů drog v našem kraji znamená, že se protidrogovým službám daří významnou část uživatelů drog v relativně krátkém časovém horizontu vracet z ulice do běžného života,“ dodává Marek Nerud.

Terénní program Jihočeský streetwork PREVENT také zajišťuje ve spolupráci s Městskou Policií sběr pohozených injekčních stříkaček. V roce 2014 bylo v ulicích města České Budějovice nalezeno a bezpečně zlikvidováno 1 115 injekčních stříkaček. Terénní program a Kontaktní centrum vyměnily uživatelům drog 142 016 injekčních stříkaček. V roce 2014 prodaly českobudějovické lékárny celkem 19 277 injekčních stříkaček, ať už uživatelům drog či i neuživatelům návykových látek. Celkový objem injekčních stříkaček činí 161 293. Adiktologické služby pokryjí programem výměny injekčních stříkaček celkem 88% scény, ostatních 12% jde distribucí přes lékárny. Přesto můžeme říct, že pouze 0,7 % těchto stříkaček se objevilo v ulicích města a bylo bezpečně zlikvidováno ať už strážníky MP nebo terénními pracovníky. 

Comments