Aktuality‎ > ‎

Třeboň minulý týden hostila přední odborníky na drogovou problematiku

přidáno: 25. 10. 2016 4:21, autor: Markéta Velková
České Budějovice, 25. října 2016 – Do třeboňského hotelu Svět minulý týden zamířilo mnoho významných odborníků na drogovou problematiku. Konala se zde totiž X. Adiktologická konference Jihočeského kraje, kterou pořádala nezisková organizace PREVENT 99 společně s Jihočeským krajem. Konference se zúčastnilo 134 posluchačů a přednášejících z řad adiktologů, lékařů, sociálních pracovníků či zástupců veřejné správy.

Hlavním tématem letošního ročníku Adiktologické konference Jihočeského kraje byly děti a mladiství v adiktologických službách. Na konferenci zaznělo dvanáct referátů a proběhly čtyři workshopy. Na základě získaných zpětnovazebních dotazníků je zřejmé, že posluchače nejvíce zaujaly příspěvky Aleše Kudy, Michala Matuly a Petry Kabátkové.

Příspěvek Aleše Kudy, psychologa a psychoterapeuta působícího v oboru adiktologie řadu let, se zamýšlel nad rámcem problematiky dětí a mladistvých v kontextu dnešní doby. Kuda popisoval možnosti a omezení, ke kterým během práce adiktologa s touto cílovou skupinou dochází. V příspěvku navázal na loňskou diskusi o nebezpečném nálepkování dětí a mladistvých diagnózou závislost. V podobném duchu se zabýval velmi širokým spektrem okolností, které děti a mládež ovlivňují a formují a varoval před zúženým pohledem na některé projevy chování dětí a mladistvých.

Michal Matula z Oblastní charity Jihlava ve své prezentaci nazvané „Facebook jako pracovní nástroj virtuálního terénního programu“ popisoval možnosti aktivního vyhledávání uživatelů drog v prostředí sociálních sítí, jejich kontaktování a následné navázání na reálný terénní program nebo kontaktní centrum. „Zejména u menších lokalit se jedná o časově i finančně úsporný styl práce, vysoce účinný, který je bezpečný pro potenciální klienty,“ vysvětloval Michal Matula. Na základě jeho příspěvku proběhla diskuse o možných úskalích metody. Většina přítomných se však shodla na skutečnosti, že prostředí Facebooku a vlastně i obecně virtuální prostředí je nutné brát vážně. Je to nový prostor, ve kterém se lidé vyskytují a komunikují, a proto bude nutné jej akceptovat také jako prostředí pro různé formy sociální práce.

A název příspěvku, který upoutal většinu posluchačů, byl „Ententýky dva rumíky... aneb zkušenosti s kontrolovaným pitím v léčbě alkoholové závislosti.“ V tomto referátu Petra Kabátková z Psychologické a adiktologické poradny popisovala zajímavou techniku léčby závislosti. Jde o kontrolované pití, které je uznávaným přístupem v léčbě nadměrného užívání alkoholu. Příspěvek se zamýšlel nad tím, pro koho je tento přístup vhodný, kdy jej do léčby zařadit a jaký je jeho přínos pro klienta. Dále posluchače seznámil, jaká rizika a omezení kontrolované pití přináší a zda se jedná pouze o metodu minimalizující rizika, odborně řečeno Harm Reduction, či zda přesahuje toto zařazení. Při této terapii se nabízí srovnání s abstinencí jako "jistější" volbou. Petra Kabátková uvedla několik příkladů z praxe, které ilustrovaly jednotlivé aspekty problematiky a napověděly, jak se pacientům s kontrolovaným pitím daří.


Kromě přednáškového a workshopového programu se Adiktologická konference Jihočeského kraje vyprofilovala na platformu, kde se odehrávají další průřezové činnosti. V rámci konference například zasedala Valná hromada PROADIS, proběhla schůze Sekce adiktologických služeb APSS ČR nebo došlo k projednání připomínek k novele zákona o sociálních službách.

X. ročník Adiktologické konference organizovala jihočeská nezisková organizace PREVENT 99 a Jihočeský kraj v partnerství s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a svazem PROADIS. Konference dále probíhala pod záštitou Mgr. Ivany Stránské, náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociální, zdravotní a národnostní problematiky. Program konference byl akreditován Českou asociací sester a Českou asociací adiktologů.

Comments