Aktuality‎ > ‎

Zlepšit si známky mohou i děti, kterým doma rodiče pomoci nemohou

přidáno: 21. 3. 2016 0:08, autor: Markéta Velková
Strakonice, 18. března 2016 – Strakonické nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nazvané CROSS PREVENT letos vstoupilo do čtvrtého roku svého života. Jedná se o sociální službu, jejímž cílem je odvrátit dospívající a mladé dospělé od rizikového životního stylu a co nejvíce zmírnit následky rizikového chování, pokud se již u nich vyskytlo. Mladé lidi doučoval CROSS PREVENT již od počátku svého fungování, ale v letošním roce se doučování stalo díky finanční podpoře města Strakonice systematicky zacílenou činností, kdy pedagogický pracovník vede doučování vybraných jedinců, kteří pro přípravu do školy nemají k dispozici potřebné podmínky.

Jednou z institucí, se kterou nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Strakonicích spolupracuje, je Odbor sociálních věcí městského úřadu Strakonice a jeho Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). A právě v rámci této spolupráce se na konci loňského roku narodil nápad na pilotní projekt doučování dětí, které nemají běžné podmínky pro přípravu do školy nebo jejich rodiny na této úrovni nefungují dostatečně a samotná školní docházka pro ně není postačující ke zvládání učiva. Michal Němec, ředitel jihočeské organizace PREVENT vysvětluje: "Naše spolupráce s Odborem sociálních věcí Městského úřadu Strakonice je velmi úzká a po všech stránkách výborná již od roku 1999, kdy PREVENT ve Strakonicích zahajoval provoz první služby. V rámci této spolupráce mimo jiné konzultujeme různé situace v sociální oblasti. Jednou takovou byla v posledním období diskutovaná skutečnost, že existuje určitá cílová skupina dětí a mládeže, kterým se nedostává běžných podmínek ke zvládání studijních požadavků školy. A to je přesně cílová skupina pro sociální službu typu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Totiž stav, kdy se dětem nedostává běžných podmínek k čemukoli, zhoršuje jejich společenské postavení a pokud se jim nedostane odpovídající podpory, situace se zhoršuje a přináší stále závažnější problémy. Proto jsme se společně dohodli na otestování tohoto typu spolupráce.“ Ta konkrétně vypadá tak, že dospívající v péči OSPOD je kurátorem objednán na doučování ve strakonickém nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Kurátor pak dostává z doučování zpětnou vazbu o tom, jak si jeho klient na doučování vede a zda pravidelně dochází. Kamenem úrazu bývá pro většinu dospívajících právě docházka na doučování, jak popisuje Martin Klajn, vedoucí NZDM CROSS PREVENT. „Na začátku doučování uzavíráme s žákem tzv. trojstranný kontrakt. V něm jsou uvedeny podmínky výuky a také to, že o docházce a prospěchu žáka bude učitel informovat OSPOD, eventuálně rodiče. Přímá komunikace s rodiči a kurátory dělá situaci přehlednou a pro žáky je motivací k docházce.“

Nad očekávání velký úspěch pilotního projektu byl pro představitele města Strakonice impulzem pro hledání možností pro jeho pokračování a v únoru rozhodli o dodatečné dotaci pro NZDM CROSS PREVENT ve výši 50 000,- korun. „Město Strakonice dotuje provoz CROSSu standardně částkou 300 000,- korun, čímž se řadí mezi menší část měst, která podporují tento typ sociální služby v důstojné úrovni. Se státní a krajskou dotací dosahuje rozpočet služby téměř jednoho milionu korun, avšak rozšíření o doučování by muselo jít na úkor jiných zaběhlých standardních činností. Zároveň samotné doučování dětí není základní činností sociální služby a potřebuje oddělené účtování. Velmi mě těší, že všechny tyto okolnosti vzali představitelé města v potaz a vyčlenili významnou částku pro tuto nadstavbovou aktivitu NZDM CROSS PREVENT Strakonice,“ uvádí Michal Němec.

Jak uvádí Lenka Vysoká, vedoucí sociálního odboru Městského úřadu ve Strakonicích, zvyšuje se v posledních letech počet dětí, které se stávají klienty oddělení sociálně právní ochrany dětí a to zejména z důvodů nedostatečně fungujícího domácího prostředí, které z různých příčin nedokáže zabezpečit veškeré potřeby dětí. „U školních dětí se tato nefunkčnost zobrazuje ve velkém měřítku v jejich neúspěšnosti ve škole a z té pak plynou další problémy s chováním, respektováním pravidel a podobně. Úspěšnost ve škole je jedním ze základních odrazových bodů, kterými lze zlepšit situaci a nastavit lepší směřování dítěte do budoucna. Je velmi složité motivovat dítě k tomu, aby se snažilo zlepšit svůj prospěch a celkově přístup ke škole. Je nutné mu poskytnout v tomto ohledu oporu, někoho, kdo mu s učením pomůže a bude se mu pravidelně věnovat. Rodiče často nemají v tomto ohledu potřebné schopnosti a ani zejména finanční možnosti, jak dítěti doučování zajistit. V tomto směru je  nenahraditelná pomoc neziskového sektoru, u nás zastoupeného NZDM CROSS PREVENT. S organizací PREVENT  velice úzce spolupracujeme už mnoho let. Jeho pilotní program lze pozitivně hodnotit i přes krátkou dobu trvání a velice oceňujeme akční přístup organizace k realizaci tohoto projektu,“ vysvětluje Lenka Vysoká.

Pilotní fáze projektu bezplatného doučování byla započata v listopadu minulého roku s kapacitou dvanácti žáků pro individuální doučování jednou týdně. Učitelka byla vybrána s ohledem na to, aby dokázala dětem látku vysvětlit, měla trpělivost a zkušenost s doučováním dětí s poruchami soustředění a aby byla schopna obsáhnout širší škálu předmětů. „V okamžiku, kdy se informace o projektu doučování rozšířila, jsme zaznamenali obrovský zájem ze strany rodičů i dětí. Z pozice sociální služby pro děti a mládež jsme nemohli nabídnout doučování všem zájemcům, ale nastavili jsme jasná kritéria. Doučovaní žáci musí spadat do cílové skupiny NZDM ve věku 12 – 26 let a musí se nacházet v oblasti potřebnosti, přičemž kritéria této potřebnosti jsou následující: Rodina si nemůže dovolit placené doučování nebo žák propadá, případně chodí na doučování proto, aby nepropadl nebo je žák do programu odeslán ze strany OSPOD,“ vysvětluje Martin Klajn a dodává: “Zájem o doučování byl v minulém roce velký a volná místa se velmi rychle zaplnila. Proto jsme se rozhodli rozšířit kapacitu tak, že jsou dva žáci doučováni současně. V současné době doučujeme 17 žáků. Rodiče těchto dětí většinou uvádějí, že látce nerozumí a nejsou schopni ji dětem vysvětlit s tím, že placené doučování si nemohou dovolit. Doučování je ze strany rodičů, učitelů i kurátorů velmi oceňované a žádané a poptávka značně převyšuje současnou kapacitu.“
Comments