O nás‎ > ‎

Historie


1999

Prvními aktivitami našeho sdružení byly preventivní programy na základních a středních školách strakonického okresu a jednorázové akce pro děti a mládež . Brzy se však začaly rozvíjet velké dlouhodobé projekty, které se staly základem naší činnosti. V srpnu se postavil na nohy první projekt - Krizové a kontaktní centrum ve Strakonicích. V témže roce jsme otevřeli čajovnu ve Volyni jako alternativu k množství hostinských zařízení.

2000
V tomto roce byly zahájeny další projekty - primární prevence na základních školách a projekt s názvem "S modrou oblohou", který využíval zážitkovou pedagogiku a terapii a byl určen dětem v péči sociálních kurátorů, tedy převážně "mladým delikventům".

2001
Jak to už bývá, některé projekty, byť velmi užitečné a chválené, "neseženou" v dalším roce dostatek financí a musí skončit. To se stalo s projektem "S modrou oblohou". O to více jsme se však soustředili na rozvoj programů primární prevence a Krizového a kontaktního centra. Program primární prevence začal systematicky pracovat pod názvem "Cesta poznání".

2002
V polovině roku jsme společně s o.s. SPPPO Prachatice začali pracovat na vzniku rozsáhlého projektu, který jsme později nazvali "Jihočeský streetwork". Jak je vidno již z názvu, projekt je zaměřen na terénní sociální práci s uživateli drog a to zejména v těch lokalitách Jihočeského kraje, kde do té doby nebyly dostupné služby Harm Reduction (snižování zdravotních a sociálních rizik v souvislosti s užíváním drog). Jako jediný v jižních Čechách se též orientuje na "prevenci zneužívání syntetických drog" na tanečních akcích.

2003
V tomto roce jsme se hodně soustředili na rozvoj terénních programů a to jak v rámci Jihočeského streetworku, tak v rámci Krizového a kontaktní centra. Práci v terénu jsme nově zacílili a rozšířili o několik dalších měst. Byl ukončen provoz volyňské čajovny, opět z finančních důvodů. Začali přípravné projektové práce a mapování scény pro vznik nového substitučního zařízení v Českých Budějovicích.

2004
V dubnu byly zahájeny organizační a přípravné práce na vzniku Jihočeského substitučního centra. V září bylo otevřeno pro první klienty. Proběhly dva několikadenní zážitkové kurzy pro dospělé. Ze Společenstva pro zážitek se postupně stává samostatná prosperující jednotka o.s. PREVENT.

2005
Na počátku roku jsme byli osloveni prachatickým občanským sdružením SPPPO. Které zde 8 let provozovalo Krizové a kontaktní centrum. Dohodli jsme se na užší spolupráci, ze které vyplynula pomoc při změnách v koncepci a provozu zařízení. Spolupráce vyústila v plánování jakési "fúze" KKC s o.s. PREVENT.
Projekt primární prevence Cesta poznání nebyl v tomto roce realizován - jak jinak než pro nedostatek finančních prostředků.
Nejdůležitější událostí roku pro další existenci našich programů bylo obdržení CERTIFIKÁTU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI na programy Jihočeský streetwork, Jihočeské substituční centrum a Krizové a kontaktní centrum Strakonice.

2006
Od 1.1. je Krizové a kontaktní centrum v Prachaticích provozováno pod hlavičkou Preventu.
V prvním pololetí jsme intenzivně pracovali na vzniku nového zařízení - Centra následné péče
v Českých Budějovicích. V červenci bylo již vše připraveno a do programu nastoupili první klienti.
Společenstvo pro zážitek zrealizovalo koncem léta velmi úspěšný kurz pro budoucí lektory zážitkové pedagogiky. V měsících září až listopad pak adaptační kurzy pro 26 tříd z 6 základních škol Jihočeského kraje.

2007
Je rokem stabilizačním, rozvíjí se a zkvalitňují se stávající služby. Krizové a kontaktní centrum Prachatice a Krizové a kontaktní centrum Strakonice získali certifikát odborné způsobilosti na terénní práci, dále Primární prevence certifikovala program specifické primární prevence užívání návykových látek poskytované v rámci i mimo rámec školní docházky. I Centrum následné péče získalo certifikát odborné způsobilosti. Jsme zařazeni oficiálně jako poskytovatelé sociálních služeb a získali jsme Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. V listopadu Krizové a kontaktní centrum Prachatice přesídlilo na novou adresu: Primátorská 76, Prachatice (v těsné blízkosti autobusového nádraží).V listopadu jsme pořádali ve spolupráci s Jihočeským krajem 1.Krajskou konferenci protidrogových profesionálů.

2008
Provoz spouští nový projekt - Drogová poradna Prevent v Českých Budějovicích. Krizové a kontaktní centrum Strakonice a také kancelářské zázemí, neboli sídlo o.s. Prevent se stěhují na nové adresy. Prachatické zařízení se výrazněji rozděluje na dva oddělené projekty - Krizové centrum a Kontaktní centrum. Ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje pořádáme 2. ročník Krajské konference protidrogových profesionálů, tentokrát v Červené nad Vltavou. V srpnu vzniká svaz občanských sdružení o.s.Proadis (propojené profesionální adiktologické služby), jehož jsme jedním ze šesti členů.

2009
V prvním kvartálu roku 2009 proběhla druhá řádná vlna certifikací Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky u těchto zařízení: Jihočeský streetwork, Jihočeské substituční centrum, Kontaktní centrum Prachatice a Kontaktní centrum Strakonice. Všem zmíněným zařízením byl udělen certifikát odborné způsobilosti na další 3 roky. Na jaře jsme slavili, o.s.Prevent totiž oslavilo počátkem března 10 let svého působení na poli protidrogové prevence a vzdělávání. Na výroční valnou hromadu do Volyně byli pozváni všichni zaměstnanci, kteří se od vzniku organizace podíleli na provozu projektů.
V létě se uskutečnila první certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v Drogové poradně Prevent, i zde certifikát odborné způsobilosti získali.
Podzim byl ve znamení pořádání 3. ročníku Krajské konference protidrogových profesionálů Jihočeského kraje, tradičně ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a opět v Červené nad Vltavou. 

2010
V lednu jsme otevřeli nové Kontaktní centrum v Českých Budějovicích, které ještě v témže roce velmi úspěšně prošlo certifikačním řízením Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V říjnu úspěšně proběhla IV. Krajské konference protidrogových profesionálů Jihočeského kraje.
Obnovili jsme zátěžové programy určené pro děti v péči sociálních kurátorů nebo kurátorů pro mládež a uspořádali ucelený roční program pro skupinu dětí z Vimperska.
Proběhly dva mezinárodní kurzy neformálního vzdělávání financované českou národní agenturou Mládež v akci, spadající pod program Evropské unie.

2011
V únoru spustilo provoz nové zařízení určené mladým dospělým od 14 do 26 let v Blatné pod názvem STATION 17 - NZDM Prevent.
Proběhl výměnný mezinárodní kurz pro skupiny mládeže z Litvy, Lotyšska, Maďarska a České republiky, opět finančně podpořený grantem evropské unie prostřednictvím České národní agentury Mládež v akci.
V.konference se uskutečnila opět v Červené nad Vltavou, od tohoto roku pod názvem Adiktologická konference Jihočeského kraje.

2012
Sekce Primární prevence se plánovaně oddělila od svého mateřského sdružení a od tohoto roku realizuje své aktivity v rámci činnosti o.s.DO SVĚTA. Obě sdružení nadále spolupracují.
V říjnu jsme ve Strakonicích začali v prostorách bývalé školy Lidická připravovat prostory pro vznik nového Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které bylo následující rok otevřeno pod názvem CROSS.
V prosinci jsme též začali přípravy nové činnosti - Podpory pěstounských rodin.